קרסו מפרסמת דוחות שנתיים: רווח נקי של 126.6 מיליון שקל ב-2019

Print this page
Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

קבוצת קרסו – יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ’יה – מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה

 

קרסו מפרסמת דוחות שנתיים. איציק וייץ, מנכ”ל קרסו. צילום: אסף לב

 

עיקרי תוצאות שנת 2019

הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו בכ-3.9 מיליארד שקל, לעומת כ-4.34 מיליארד שקל בשנת 2018.  

מכירות כלי רכב חדשים הסתכמו בשנת 2019 ב-24,697 כלי רכב לעומת 32,409 כלי רכב בשנה המקבילה אשתקד. הירידה בהיקף מכירות כלי רכב חדשים בתקופה נבעה בעיקרה מהפסקת מכירת חלק מדגמי הרכב המשווקים על ידה. נתח השוק של קרסו עמד בשנת 2019 על 9.3% לעומת 11.9% בשנת 2018. 

 

חלוקה למגזרים

 

ההכנסות ממגזר מכירת כלי רכב הסתכמו בתקופה בכ-2.54 מיליארד שקל לעומת כ-3.08 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-373.5 מיליון שקל, לעומת כ-334.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר החכרה תפעולית, מימונית והשכרה (פעילות הליסינג) עלו בתקופה לכ-952.8 מיליון שקל, לעומת כ-874.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נובע מגידול צי הרכב המשמש לעסקאות ליסינג. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-75.5 מיליון שקל, לעומת כ-72.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים בתקופה הסתכמו בכ-413.1 מיליון שקל, לעומת כ-387.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה הסתכמו בכ-80.4 מיליון שקל לעומת כ-85 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

להלן פילוח כמות מכירות כלי הרכב שמייבאת החברה בחלוקה למותגים:

 

לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2019 31.12.2018
ניסאן 10,986 15,615
רנו 9,982 11,785
אינפיניטי 308 455
דאצ’יה 3,421 4,554
סך הכול מכירות כלי רכב * 24,697 32,409

 

* כמויות כלי הרכב שנמכרו כוללות מכירות של החברה לחברת הבת, פסיפיק, העוסקת בליסינג – מכירות אשר מבוטלות בדוח המאוחד של החברה.

הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה לכ-586.7 מיליון שקל (כ-15% מההכנסות), בהשוואה לכ-544.6 מיליון שקל (כ-12.5% מההכנסות).

הרווח מפעולות רגילות בשנת 2019 עלה בכ-27.1% לכ-249.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-196.6 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהעלייה ברווח הגולמי כאמור, וכן מירידה בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות. 

בשנת 2019 נרשם הפסד נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסיים בסך של כ-42.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נטו של כ-21.2 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה בשנה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה נובע בעיקר מירידה של כ-9.6% בשער האירו מול השקל וירידה של כ-7.8% בשער הדולר מול השקל. זאת, בהשוואה לעלייה של כ-3.4% בשער האירו ועלייה של כ-8.1% בשער הדולר בתקופה המקבילה אשתקד.    

הרווח הנקי של החברה בשנת 2019 הסתכם בכ-126.6 מיליון שקל, לעומת כ-140.2 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נבעה מהפסדים הנובעים מהפרשי שער ונגזרים פיננסיים, כאמור.   

החברה סיימה את שנת 2019 עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-370 מיליון שקל.

סך ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם לסך של כ-1.44 מיליארד שקל, והוא מהווה 

כ-31.8% מסך המאזן המאוחד.

 

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי 2019

 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2019 הסתכמו בכ-847.2 מיליון שקל, לעומת כ-1.08 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

מכירות כלי רכב חדשים הסתכמו ברבעון הרביעי של 2019 ב-5,063 כלי רכב, לעומת כ-7,750 כלי רכב ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף מכירות כלי רכב חדשים בתקופה נבעה בעיקרה מהפסקת מכירת חלק מדגמי הרכב המשווקים על ידה. 

 

חלוקה למגזרים

 

ההכנסות ממגזר מכירת כלי רכב ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו בכ-536.1 מיליון שקל, לעומת כ-748.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-77.6 מיליון שקל, לעומת כ-89.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר החכרה תפעולית, מימונית והשכרה (פעילות הליסינג) הסתכמו ברבעון הרביעי 2019 בכ-201 מיליון שקל, לעומת כ-216.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-14.4 מיליון שקל, לעומת כ-17.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו בכ-110.2 מיליון שקל לעומת כ-117.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר הסתכמו ברבעון בכ-18.7 מיליון שקל, לעומת כ-25.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

להלן פילוח כמות מכירות כלי הרכב שמייבאת החברה בחלוקה למותגים:

 

* כמויות כלי הרכב שנמכרו כוללות מכירות של החברה לחברת הבת, פסיפיק, העוסקת בליסינג, מכירות אשר מבוטלות בדוח המאוחד של החברה.

ברבעון הרביעי 2019 נרשם רווח נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסים בסך כ-10.8 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד נטו של כ-9.4 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד.    

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2019 הסתכם בכ-32.1 מיליון שקל, לעומת כ-43.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

התפרצות נגיף הקורונה משרה אי ודאות על הפעילות הכלכלית בעולם ובישראל. המשך התפשטותו של נגיף הקורונה והצעדים ההולכים ומחמירים הננקטים עקב כך בארץ ובעולם למיגורו, גורמים להאטה בכלכלה העולמית ובישראל. החברה בוחנת את הדברים, ובשלב זה אין בידיה להעריך את היקף ההשפעה על פעילותה כאמור. יחד עם זאת, לחברה מלאי כלי רכב וחלפים שלהערכתה יספק את הביקוש בטווח הזמן הקצר והבינוני. החברה מבצעת התאמות משמעותיות הנדרשות לפעילותה  אשר יאפשרו לה להמשיך ולמכור כלי רכב ולספק שירותים ללקוחותיה.

 

 

אודות קרסו מוטורס:

קרסו מוטורס, הינה מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ’יה לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת כלי רכב חדשים. קרסו הינה הזכיינית בישראל של תאגיד רנו/ניסאן, שכיום הינו תאגיד הרכב הגדול בעולם.

לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס, אפירוק ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה”טרייד אין” (מכירת מכוניות יד שניה, באמצעות חברת הבת מרחבים), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת ליס פור יו), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי וכלי רכב תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנויות ביטוח ומימון (לרבות חברת המימון החוץ בנקאית אוטוקאש, העוסקת במימון רכב יד 2). פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.

 

follow and like
fb-share-icon0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

one + 1 =