מה צריך לעשות כשמתרחשת תאונה? מתאונות “פח” ועד תאונות קטלניות

 

תאונת דרכים מה עושים
מה עושים אם הייתם מעורבים בתאונה?

 

כל נהג מקווה שהוא לא יהיה מעורב בתאונה, אך דברים כאלה לצערנו קורים. המאמר עוסק בתאונות נזק, ‘תאונות פח’, ובתאונות בהן נגרם נזק גופני, ומהן החובות החוקיות (והמוסריות) שלי כנהג שמעורב בתאונה?

 

תאונה בה נפגע או נהרג אדם: 

 

  • אין להזיז את כלי הרכב – תקנה 144(א) לתקנות התעבורה קובעת: 

 

נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1)   יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

סעיף קטן (5) קובע שניתן להזיז את כלי הרכב רק בהוראת שוטר, או שיש צורך להזיז את כלי הרכב בשל הכרח להושיט עזרה לנפגעים. 

 

  1. חובה להושיט עזרה ולהזעיק את שירותי ההצלה – סעיף קטן (2) קובע: 

בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

(א)   ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב)   יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג)    יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;

(ד)   ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ה)   במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

החוק קובע חובה להושיט עזרה לנפגעים כלל שביכולתו של הנהג להגיש, לא מצפים  ממי שאין לו הכשרה רפואית לתת טיפול רפואי. החובה היא להזעיק את שירותי ההצלה, להישאר במקום, לפנות מפגעים או גורמי סיכון שעלולים לסכן את הנפגעים, ורק אם אין אפשרות לפנות באמבולנס, לפנות את הנפגע לטיפול רפואי, אולם הדבר אינו מומלץ ועדיף להשאיר את הפינוי למד”א. 

 

  1. החובה למסור פרטים – חובה זו חלה על כל נהג המעורב בתאונת דרכים. סעיף קטן (3) קובע: 

 

ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואת אחד מאמצעי הזיהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;

כאמור, יש חובה על כל נהג המעורב בתאונת דרכים למסור את פרטיו האישים לנהגים האחרים. הפרטים – שם, כתובת, מספר זהות, טלפון, מספר רכב, להציג את תעודת הביטוח ואת רשיון הרכב ולאפשר לנהגים האחרים לצלם העתק (מומלץ לצלם את המסמכים בטלפון הסלולרי). 

החובה למסור פרטים חלה בין אם הנהג סבור שהוא אשם ובין אם הוא סבור שהוא לא אשם בתאונה. גם אם לא היה מגע בין כלי הרכב, ונהג אחר טוען בפניו שהוא גרם לתאונה, יש חובה למסור פרטים. 

לדוגמה – נהג מגיע לצומת עם תמרור 302 ‘תן זכות קדימה’, הוא מתקדם עם הרכב מעבר לתמרור, ורכב אחר או אופנוע מגיע משמאלו, בולם בחוזקה, סוטה ופוגע בגדר הפרדה, או שהרוכב נופל על הכביש ונפגע. לא היה מגע בין כלי הרכב, והנהג סבור לתומו שהוא לא קשור לתאונה כי לא היה מגע. טעות בידו – חובה עליו לעצור במקום, למסור פרטים לנהגים האחרים, להגיש עזרה או להזעיק את שירותי ההצלה במידת הצורך, וכמובן – לדווח למשטרה אם היו נפגעים בתאונה. 

שימו לב שאי מסירת פרטים היא עבירה פלילית, ובתי המשפט נוהגים לגזור פסילת רשיון על מי שעזב את מקום התאונה מבלי להשאיר פרטים. 

אם לא ניתן להשאיר פרטים לנהג אחר, בגלל מצבו הרפואי או בגלל שאינו ידוע מי הנהג, יש למסור את הפרטים למשטרה, לגשת לתחנת המשטרה ולהודיע על תאונה, למסור כמה שיותר פרטים מזהים. 

 

  1. חובה למסור הודעה למשטרה – סעיף קטן (4) קובע: 

יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –

(א)   שמו ומענו;

(ב)   מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול.

 

תאונה בה נגרם נזק לרכב בלבד

תקנה 145 לתקנות התעבורה קובעת: 

  1. (א)  נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפי דרישתם את אחד מאמצעי הזיהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) ואת תעודת הביטוח וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

          (ב)  אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועה גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חפשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום –

(1)   ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);

(2)   יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.

כאמור, גם בתאונת נזק בלבד, יש חובה למסור פרטים לנהגים האחרים, ללא קשר למי אשם בתאונה. אם לא ניתן להשאיר פרטים אצל הנהג האחר, או שהוא לא ידוע, יש חובה למסור דיווח למשטרה על פרטי התאונה. הדיווח יהיה לשוטר שעבר במקום או תוך 24 שעות בתחנת המשטרה הקרובה. אם מדובר בפגיעה ברכב חונה, יש להשאיר פתק עם פרטי הנהג והרכב הפוגע על חלון הרכב הנפגע. 

 

בתאונת נזק בלבד, הנהגים רשאים להזיז את כלי הרכב, אם כלי הרכב מפריעים לתנועה

מה קורה אם התרחשה תאונת נזק, ולאחר כמה שעות או מספר ימים, אחד המעורבים בתאונה פנה לטיפול רפואי?

פעמים רבות מתרחשת תאונת נזק בלבד, הנהגים מחליפים פרטים, ולאחר כמה שעות אחד המעורבים חש כאבים או חש ברע ופונה לטיפול רפואי. במקרה כזה, מי שפנה לטיפול רפואי יופנה בסיום הטיפול למשטרה למסור הודעה על תאונת הדרכים. המשטרה תפנה לאחר מכן לנהג השני ותזמין אותו למסור הודעה כדי לחקור את נסיבות התאונה. 

 

חובת הגשת עזרה החלה על עוברי הדרך

תקנה 146 לתקנות התעבורה קובעת: 

נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכולתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2). 

כאן החובה חלה על עוברי דרך שהזדמנו לזירת תאונת דרכים – החובה עליהם היא להגיש עזרה כפי יכולתם והכשרתם לנפגעים, ולהזעיק את שירותי ההצלה, גם אם הם לא מעורבים בתאונה. 

 

דרור כהנוביץ’ הוא עו”ד העוסק בדיני תעבורה במשרד עורכי דין לאה גולדמן. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו”ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו.

 

כל המאמרים של עורך הדין דרור כהנוביץ’ 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *